spacer.png, 0 kB

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Logo TMMP

Logo TMMP

Prezydent C. Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Herb Miasta Poznania

Herb Miasta Poznania

Tłok pieczętny

Tłok pieczętny

Statystyki

Użytkowników: 42
Artykułów: 266
Adresów: 40
Odwiedzających: 1307319

Sonda

Jak oceniasz obecną kadencję władz naszego miasta?
 
Co uważasz za największy problem w naszym mieście:
 

Gościmy


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Regulamin Bractwa Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Krzysztof Gmerek   
Regulamin Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast

§ 1


1.   Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast (w skrócie nazywane dalej Bractwem) jest ogólnopolską federacją zorganizowanych zespołów uczniów o zainteresowaniach dziejami i zabytkami swoich miast.

2.   Bractwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale może też obejmować swoim zasięgiem historyczne miasta polskie, znajdujące się poza granicami.

3.   Siedzibą Bractwa jest Kraków.


§ 2


    Głównym celem Bractwa jest upowszechnianie wśród młodych mieszkańców znajomości dziejów i zasobów zabytkowych swoich miast, a w szczególności:

1.   W powiązaniu z dziejami swojego miasta pogłębienie wiedzy z historii Polski i Europy, lepsze poznanie historii sztuki, znajomości funkcjonowania miast i życia ich mieszkańców w przeszłości;


2.  Poznawanie problemów ochrony zabytków i na miarę swoich możliwości przyczynianie się do ich rozwiązywania;


3.   Rozważanie możliwości pełniejszego wykorzystania zabytkowego charakteru miasta do podnoszenia poziomu kulturalnego i gospodarczego jego społeczności;


4.   Przysposabianie najbardziej zaangażowanych młodych ludzi do popularyzowania wiedzy o dziejach i zabytkach miast oraz do działalności w jego samorządzie.


§ 3


Do osiągania założonych celów służy Bractwu zespół form, metod i środków działania, a wśród nich:


1.  Organizowanie się uczniów szkół średnich i studentów w samorządne koła miłośników swojego miasta.

2.   Zdobywanie zespołowo odznaki "Miłośnik Miasta" przez zwiedzanie tras, obiektów i zbiorów oraz poznawanie podstawowych funkcji organizmu miejskiego.

3.   Zdobywanie indywidualnie i zespołowo tytułu "Młodzieżowego Przewodnika po...", polegające na przyswajaniu sobie wiedzy i praktycznych umiejętności oprowadzania osób i grup po zabytkowej cześci miasta oraz muzeach.

4.  Prowadzenie ogólnopolskiego, cyklicznego i wieloetapowego konkursu historycznego, związanego tematycznie ze starymi miastami.

5.   Poznawanie innych miast przez wymianę wycieczek kół między sobą na zasadach wzajemności.

6.   Organizowanie wypraw za granicę, dla pogłębiania wiedzy najbardziej aktywnych członków kół oraz wspomagających ich działaczy.

7.  Przeprowadzenie co roku wakacyjnych, ogólnopolskich spotkań młodych miłośników starych miast, kolejno w różnych zabytkowych miastach.

8.   Dzielenie się dorobkiem między miastami przez organizowanie konferencji i narad oraz poprzez publikacje własne i w czasopismach.

9.   Noszenie odznaki świadczącej o przynależności do bractwa.


§ 4


Bractwo składa się z członków zbiorowych i indywidualnych.


1.  Podstawową jednostką organizacyjną Bractwa jest koło miłośników swojego miasta z tym, że pod pojęciem koła mogą się również mieścić:

a.   kluby przy placówkach wychowania pozaszkolnego

b.   sekcje młodych przy stowarzyszeniach regionalnych przyjaciół muzeum

c.   drużyny i zastępy harcerskie o specjalności krajoznawczej

d.   fakultety lub klasy licealne o profilu historycznym

e.  inne zorganizowane grupy młodzieży prowadzące działalność zbieżną z celami Bractwa.

2.   Nazwę Bractwo zastrzega się dla Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast jako ogólnopolskiej federacji zorganizowanych zespołów uczniów o zainteresowaniach dziejami i zabytkami swoich miast.

3.  Bractwo nie narzuca swoim członkom zbiorowym jakim są koła, wewnętrzej organizacji i sposobu funkcjonowania, ale uważa za wskazane, aby koła złożone w całości lub w części z osób niepełnoletnich posiadały opiekuna, jakim może być pedagog, pracownik muzeum lub dorosły działacz stowarzyszenia.

4.  Jeżeli w mieście działa więcej niż jedno koło, to razem tworzą one krąg Bractwa. Wówczas krąg jest zbiorowym członkiem Bractwa.

5.   Członkami Bractwa mogą być studenci, jeżeli jako uczniowie byli już uczestnikami kół, albo pełnią funkcje w Bractwie.

6.   Członkiem Bractwa zostaje się w momencie złożenia stosownej deklaracji na piśmie. W wypadku rezygnacji z członkostwa deklaracja jest zwracana. Deklaracje przyjmuje Rada Bractwa, można też zwrócić deklarację z własnej inicjatywy.

Deklaracja członkowska aktualizowana jest każdego roku.


§ 5


Bractwo posiada samorząd.


1.   Najwyższą władzą jest Wielka Rada Bractwa, zbierająca się raz do roku z okazji kolejnego Zjazdu Młodych Miłośników Starych Miast.


a)   Udział w Wielkiej Radzie Bractwa biorą delegacje miast, w których działają koła lub kręgi Bractwa.


b)  Wielka Rada Bractwa wybiera Zarząd Bractwa kierujący bieżącą działalnością Bractwa.


c)   Wielka Rada Bractwa uchwala lub zmienia regulamin Bractwa, przyjmuje roczny program działania, może też przyznawać godność honorowego członka Bractwa.


2.   Zarząd Bractwa składa się ze Starszego Bractwa (Prezesa) oraz trzech członków.


3.   Rada Bractwa składa się z przedstawicieli miast członkowskich Bractwa. Zbiera się ona dwukrotnie w ciągu roku.

    Każde miasto członkowskie wyznacza dwóch przedstawicieli do Rady; przynajmniej jednym z nich powinien być przedstawiciel młodzieży.


4.  Gmina Kraków zapewnia Zarządowi Bractwa warunki funkcjonowania prze wyznaczenie placówki -opiekuna, którą jest Centrum Młodzieży w Krakowie.


5.   Bractwo nie zabiega o uzyskanie osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej, korzysta z uprawnień posiadanych przez placówkę -opiekuna lub stowarzyszenia lub też fundacje współdziałające z Bractwem.


6.   Ze względów wychowawczych uczestnicy kół wnoszą stałe składki. Składki są wykorzystywane w kołach i kręgach na cele programowe.


§ 6


    Bractwo może być rozwiązane uchwałą Wielkiej Rady Bractwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych delegacji miast. Rada Bractwa może ogłosić rozwiązanie Bractwa jako skutek zaniku działalności.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB