Cyryl Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Statut TMMP

Statut


Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego

I.  Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: "Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego" W dalszych postanowieniach statutu zwane będzie w skrócie Towarzystwem.


§ 2


Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.


§ 3


Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Poznań.


§ 4


Towarzystwo jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.


§ 5


Towarzystwo ma prawo używania:


a)   pieczątki


b)   odznaki Towarzystwa.


§ 6


Towarzystwo ma prawo nadawania za szczególne zasługi odznaki "Miłośnika Miasta Poznania".

Warunki nadawania odznaki określa odrębny regulamin.


II.   Cele Towarzystwa i ich realizacja.


§ 7


Celem Towarzystwa jest:

-   pobudzanie obywatelskiej inicjatywy,

-   szerzenie wszechstronnej wiedzy o dziejach i teraźniejszości miasta,

-   popularyzacja poznańskich tradycji i pogłębianie tą drogą lokalnego patriotyzmu.


§ 8


Towarzystwo realizuje swoje cele przez:


1)   ścisłe współdziałanie z władzami miasta w realizacji zadań Towarzystwa i wypowiadanie opinii w sprawach dotyczących miasta,

2)   działalność w komisjach problemowych, klubach i kołach,

3)   działalność członków w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy oraz w szkołach wszelkiego typu,

4)   wykłady publiczne z zakresu dziejów, stanu obecnego i przyszłości miasta,

5)   organizowanie wystaw, imprez, konkursów itp.,

6)   organizowanie spotkań i dyskusji na tematy związane z miastem,

7)   inicjowanie wydawnictw o mieście,

8)  pieczę nad krajobrazem kulturowym miasta, zabytkami historycznymi oraz obiektami komunalnymi o szczególnym znaczeniu,

9)   działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

10)   współpracę z organizacjami o podobnym profilu działania,

11)  prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa i służącej ich realizacji.


III.   Członkowie


§ 9


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:


1)   zwyczajnych -może nią być każda osoba fizyczna, pełnoletnia,

2)   wspierających -może nią być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiązała się do płacenia dobrowolnie zadeklarowanych składek lub świadczeń rzeczowych,

3)   honorowych -godność członka honorowego nadawana jest za szczególne zasługi dla Towarzystwa, na podstawie uchwały Walnego Zebrania.


§ 10


1.   Przyjęcia w poczet członków Towarzystwa oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz -gdy chodzi o osoby prawne -zakres deklarowanej Towarzystwu pomocy.


2.   Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.


§ 11


1.   Członkowie Towarzystwa mają prawo:


1)   brać udział w Walnym Zebraniu, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania przez Zebranie Delegatów -uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym;

2)   wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa;

3)   zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Towarzystwa oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;

4)   brać udział -na zasadach określonych przez organizatorów -w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Towarzystwa.


2.   Postanowienia ust.1 pkt.3 i 4 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu (zebraniu delegatów).

§ 12


1.   Członkowie Towarzystwa obowiązani są:


1)   troszczyć się o dobro i rozwój Towarzystwa,

2)   uczestniczyć w działalności Towarzystwa,

3)   stosować się do statutu i uchwał władz Towarzystwa,

4)   opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających -spełnić inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Towarzystwa.


2.   Składkę roczną uchwala Walne Zebranie.


§ 13


1.   Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1)   śmierci członka,

2)   wystąpienia z Towarzystwa,

3)   wykreślenia z listy członków.


2.   Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.


3.   Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Towarzystwa. Od uchwały tej członek może się odwołać, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania.


4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV.  Władze i organizacja Towarzystwa


§ 14


1.   Władzami Towarzystwa są:


1)   Walne Zebranie,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna.


2.   Jeżeli liczba członków Towarzystwa, nie licząc członków wspierających, przekroczy 100 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Jeden delegat jest wybierany na trzech członków.

Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.


3.   Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zebrania Delegatów trwa 4 lata.


4.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami jawnymi.


§ 15


1.   Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.


2.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:


1)   określenie głównych kierunków programu działania Towarzystwa,

2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3 )   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

4)   rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w §13 ust.2,

5)   określenie wysokości składki członkowskiej,

6)   uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)   dokonywanie zmian w statucie,

8)   decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa,

9)  decydowanie o innych sprawach Towarzystwa, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Towarzystwa.


§ 16


1.   Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Towarzystwa i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w §15 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5.


2.   Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Towarzystwa określających sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.


3.   Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.


4.   Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż 14 dni przed terminem.


5.   Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.


§ 17


1.   Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:


1)   w pierwszym terminie -gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków (delegatów),

2)   w drugim terminie -bez względu na liczbę członków obecnych.


2.   Jednakże uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Towarzystwa mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków (delegatów).


§ 18


1.   Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz 24 ust.1 pkt 4 uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.


2.   Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 głosujących, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


3.   Z zastrzeżeniem §14 ust. 4 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.


§ 19

1.  W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą : Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i sześciu do dziesięciu Członków.


O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.


2.  Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów -członków Towarzystwa, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.


3.   Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.


§ 20


1.  Do kompetencji Zarządu należy:


1)   kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

2)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3)   przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

4)   powoływanie i odwoływanie komisji, klubów i kół, nadzorowanie ich działalności i uchwalanie regulaminów,

5)   uchwalanie preliminarza budżetowego Towarzystwa,

6)   zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

7)   podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich,

8)   reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

9)   podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

10)   wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.


2.   Prezes Towarzystwa kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.


§ 21


1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2.  Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.

3.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.


§ 22


1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.


2.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:


1)   kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Towarzystwa,

2)   kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

3)   kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,

4)   przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5)   wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.


§ 23


1.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.


2.   Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.

3.   Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.


§ 24


1.  Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:


1)   upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w 14 ust.3 uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,

2)   ustania członkostwa w Towarzystwie,

3)   zrzeczenia się udziału w tych władzach,

4)   odwołania przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów.


2.   W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek (delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.


3.   Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.


4.   Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% członków tych organów.


§ 25


Dla obsługi administracji Towarzystwa Zarząd może utworzyć biuro Towarzystwa, określając jego organizację i zakres czynności.


V.   Majątek Towarzystwa


§ 26


1.   Finansowe środki na wykonywanie zadań statutowych Towarzystwo uzyskuje ze składek, świadczeń członków wspierających, darowizn, dotacji i subwencji.


2.   Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwo może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Towarzystwa.


§ 27


1.  W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Towarzystwo może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


2.   Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Towarzystwa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


VI.   Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa


§ 28


Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w §17 ust. 2 i §18 ust. 2.


§ 29


1.  Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Towarzystwa.

2.  Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Towarzystwa.


Na mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23. 06.1999 Nr Ns Rej. ST403/98

Początek strony

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
Wszelkie Prawa Zastrzeżone