spacer.png, 0 kB

Menu

START
Szukaj
Deklaracja Członkowska TMMP
Nasz Patron
Wiem coś więcej o Poznaniu!
Hymn TMMP
Prelekcje Doktora Rezlera 2024
Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast
Informacje
Konkursy TMMP
Archiwum
Władze
Honorowi Członkowie
Prezesi TMMP
Statut
Rys historyczny
Wspomnienia o Tych, którzy odeszli
Chór im. Stanisława Moniuszki
Sekcja Folkloru
Księga Gości
Galeria
Dzieje Grodu Przemysła
Wystawa Jubileuszowa
Poznań zachowany w kadrze
Zaduszki AD 2023
Wyznania w Poznaniu
Klub Posnaniana
Zielony Poznań
Twój fyrtel
Znalezione w literaturze
Piszemy o Poznaniu
O nas w mediach
Przechadzka śladami Wiktora Degi
Uśmiechnięci poznaniacy

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Logo TMMP

Logo TMMP

Prezydent C. Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Herb Miasta Poznania

Herb Miasta Poznania

Tłok pieczętny

Tłok pieczętny

Statystyki

Użytkowników: 41
Artykułów: 267
Adresów: 40
Odwiedzających: 1328315

Sonda

Jak oceniasz obecną kadencję władz naszego miasta?
 
Co uważasz za największy problem w naszym mieście:
 

Gościmy


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
START arrow Galeria arrow Zebranie Walne 12. VI. 2008
Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze 12. VI. 2008 Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Krzysztof Gmerek   

Sprawozdanie


Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania


za okres od dnia 18 maja 2004 roku do dnia 12 czerwca 2008 roku     Celem głównym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania jest szerzenie wiadomości o mieście Poznaniu, a także pomoc w kulturalnym jego rozwoju.
Ambitny ów cel skupieni weń Miłośnicy Poznania realizują na różnych forach i na różne sposoby -poprzez m.in. organizowanie wykładów i odczytów popularyzujących dzieje Miasta, wspieranie wydawnictw o Nim, włączanie się w działania ochronne nad zabytkami, otaczanie opieką i pamięcią poznańskich nekropolii, współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego, współpracę z instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi.
Bardzo ważną, szczególnie przez wzgląd na jej znaczenie pedagogiczne, jest działalność TMMP adresowana do dzieci i młodzieży. Działalność ta przybiera formy organizowania konkursów tematycznych oraz warsztatów i spotkań dla młodzieży, przybliżających historię i teraźniejszość Poznania.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania obejmuje okres czterech lat.

I. Stan organizacyjny

W okresie sprawozdawczym Towarzystwem kierował 12 -osobowy Zarząd

w składzie:

 • Pani Senator RP Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka -Prezes
 • Prof. dr hab. Antoni Szczuciński -Zastępca Prezesa
 • mgr Jędrzej Stefan Oksza -Płaczkowski -Zastępca Prezesa
 • mgr Maria Bączkiewicz -Skarbnik
 • mgr Gertruda Barbara Polarczyk -Kierownik Biura
 • mgr Bożena Romańska -Sekretarz
 • mgr inż. Maria Frąckowiak -Członek Zarządu
 • dr Lech Konopiński -Członek Zarządu
 • mgr Kazimierz Miler -Członek Zarządu
 • mgr Mariusz Polarczyk -Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Młodzieżowej
 • dr Jan Śmiełowski -Członek Zarządu
 • dr Andrzej Zarzycki -Członek Zarządu

W skład Zarządu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Wchodzili również:

 • Adam Suwart -pełniący funkcję Sekretarza Zarządu do dnia rezygnacji w dniu 21 czerwca 2007 r.
 • śp. mgr Ewa Drwęska -Członek Zarządu
 • śp. mgr Edmund Nowacki -Członek Zarządu

Działalność Towarzystwa, jak też praca Zarządu kontrolowane były przez Komisję Rewizyjną w składzie:

 • mgr Stefan Anioła -Zastępca Przewodniczącego
 • mgr Jacek Ceptowski -Sekretarz
 • dr Przemysław Maćkowiak -Członek Komisji Rewizyjnej
 • mgr Lidia Przybylska -Członek Komisji Rewizyjnej

W skład Komisji Rewizyjnej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Wchodzili również:

 • śp. mec. Jan Turski -Przewodniczący KR
 • śp. mgr inż. Mieczysław Wojciechowski -Zastępca Przewodniczącego, następnie Przewodniczący KR.

II. Członkowie

Stan liczebny członków TMMP w okresie objętym sprawozdaniem prezentował się następująco:

 • rok 2004 -328 członków
 • rok 2005 -293 członków
 • rok 2006 -230 członków
 • rok 2007 -136 członków
 • rok 2008 -147 członków

W roku 2007 podjęto uchwałę o wykreśleniu 142 członków z powodu permanentnego zalegania z opłacaniem składek członkowskich.

Stan płatności składek członkowskich wyniósł 18,7 %.

Członkami zbiorowymi TMMP są:

 • Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast
 • Poznańskie Bractwo Kurkowe
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie

W okresie sprawozdawczym pożegnaliśmy:

 • śp. Jana Turskiego -2004 r.
 • śp. Łucję Danielewską -2004 r.
 • śp. Irenę Wingerową -2004 r.
 • śp. Lecha Krzyżaniaka -2004 r.
 • śp. Romana Sypniewskiego -2004 r.
 • śp. Mariana Krenza -2006 r.
 • śp. Jana Strabla -2006 r.
 • śp. Edmunda Nowackiego -2006 r.
 • śp. Ewę Drwęską -2007 r.
 • śp. Mariana Czywczyńskiego -2007 r.
 • śp. Mieczysława Wojciechowskiego -2008 r.

Cześć Ich pamięci !

Zarząd TMMP w okresie sprawozdawczym obradował łącznie 52 razy:

 • w roku 2004 -od dnia 18 maja do dnia 31 grudnia 2004 roku -7 zebrań
 • w roku 2005 -13 zebrań (5 zebrań Komisji Rewizyjnej)
 • w roku 2006 -12 zebrań (6 zebrań Komisji Rewizyjnej)
 • w roku 2007 -15 zebrań (5 zebrań Komisji Rewizyjnej)
 • w roku 2008 -do dnia 12 czerwca 2008 roku -5 zebrań (2 zebrania Komisji Rewizyjnej)

Frekwencja Członków Zarządu TMMP na jego zebraniach wyniosła 95,6 %.

III. Działalność statutowa TMMP

W okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu było m.in. :

 1. ustalanie preliminarza budżetowego,
 2. ustalanie planów wydawniczych,
 3. zatwierdzanie tematyki wykładów i prelekcji o mieście Poznaniu,
 4. omówienie programu konkursów o mieście i Wielkopolsce,
 5. omówienie zakresu tematycznego sobotnich przechadzek po mieście,
 6. poruszanie kwestii związanych z organizacją sympozjów, sesji
  i konferencji popularnonaukowych,
 7. ustalanie harmonogramu wyjazdów na wycieczki z młodzieżą z Komisji Młodzieżowej i Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast oraz spotkań z Klubem Sześciu Kontynentów,
 8. omawianie spraw dotyczących organizacji spotkań z Prezydentem miasta Poznania, poświęconych najistotniejszym zagadnieniom pozostającym w sferze zainteresowań TMMP,
 9. wypracowywanie stanowiska na temat planów odbudowy Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu oraz działalności Komitetu Odbudowy Zamku, sprawy bieżące i wniesione pod obrady,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykreślania z listy członków.

Realizacja głównych celów statutowych Towarzystwa realizowana była m.in. poprzez:

 1. wykłady i prelekcje popularno -naukowe o mieście Poznaniu, jego historii i teraźniejszości,
 2. działalność wydawniczą,
 3. udział przedstawicieli TMMP (w osobach Pani mgr Barbary Polarczyk i Pani Ireny Loby) w corocznie organizowanym przez Miasto konkursie "Zielony Poznań",
 4. działalność Klubu 6 Kontynentów , pod przewodnictwem Pani
  mgr Krystyny Srokówny,
 5. działalność Komisji Młodzieżowej, pod przewodnictwem Pana
  mgr Mariusza Polarczyka,
 6. działalność Chóru im. Stanisława Moniuszko,
 7. współpracę z Biblioteką Ekologiczną,
 8. propagowanie folkloru miejskiego -Pan mgr Kazimierz Miler,
 9. organizowanie Festynu "Warkocz św. Magdaleny" -Pan mgr Jędrzej Stefan Oksza -Płaczkowski,
 10. coroczne uczestnictwo w kwestach na odnowę nagrobków
  na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan oraz na Cmentarzu na Rossie,
 11. współudział w wydawaniu Filatelisty Polskiego -Pan dr Lech Konopiński,
 12. organizowanie konkursów tematycznych dla młodzieży,
 13. organizowanie Warsztatów Turystyczno -Historycznych -Koordynator Pan Krzysztof Gmerek,
 14. stronę www: stworzenie i prowadzenie witryny -Pan Krzysztof Gmerek,
 15. organizację Jubileuszu 85 -lecia TMMP,
 16. sesje naukowe.

Na prowadzenie działalności statutowej TMMP przeznaczało skromne fundusze własne oraz dotacje uzyskane z Urzędu Miasta Poznania (Wydział Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury Fizycznej). Uzyskano dotacje na następujące projekty:

 • Wykłady Akademickie,
 • Prelekcje dr Marka Rezlera,
 • Czwartki Literackie,
 • Konkursy dla młodzieży,
 • Sobotnie przechadzki po mieście,
 • Spotkania autorskie,
 • Warsztaty Turystyczno -Historyczne,
 • Dofinansowanie publikacji.

Dokonania Zarządu:

 • udział w Zjeździe Sejmiku Regionalistów w Pile (21 -22 maj 2005 r.),
 • otrzymanie wyróżnienia od Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za działalność szczególnie zbieżną z misją i programem WTK w latach 2001 -2004,
 • udział w pracach zespołu ds. ustalania wartości strat Miasta Poznania w latach 1939 -1945 (szacowanie strat wojennych),
 • współpraca z Komisją Opiniodawczą ds. Nazewnictwa Ulic w Poznaniu w zakresie propozycji uczczenia pamięci prof. Zbigniewa Zakrzewskiego,
 • udział w pracach kolejnych edycji Konkursu "Zielony Poznań",
 • udział w Festynie "Warkocz Magdaleny",
 • zgłoszenie pomysłu stworzenia Zaułku Krystyny Feldman.

IV. Stanowiska, uchwały, decyzje, inicjatywy

W okresie sprawozdawczym Zarząd TMMP podjął uchwały w sprawach dotyczących:

Rok 2004:

 • rejestru tablic pamiątkowych i pomników w Poznaniu,
 • zwołania posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Przemysła I i Przemysła II,
 • zorganizowania spotkania z Prezydentem Poznania na temat porządku urbanistycznego i architektonicznego w Poznaniu,
 • udziału przedstawicieli TMMP w pracach Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu,
 • działań na rzecz pozyskania nowego lokalu dla TMMP,
 • zorganizowania spotkania Komitetu Budowy Pomnika Jarogniewa Drwęskiego,
 • zorganizowania spotkania Komitetu Budowy Pomnika Karola Marcinkowskiego,
 • stworzenia Trasy Kórnickiej,
 • stworzenia Trzeciej Ramy Komunikacyjnej,
 • wmurowania pamiątkowej tablicy na ścianie Archiwum Państwowego
  w Poznaniu, poświęconej śp. prof. Stanisławowi Nawrockiemu,
 • zaopiniowania Traktu Królewsko -Cesarskiego,
 • regulacji opłacania składek przez członków Towarzystwa,
 • doprowadzenia do ustanowienia Miasta Poznania członkiem zbiorowym TMMP,
 • wystąpienia do Krajowego Rejestru Sądowego o nadanie TMMP statusu organizacji pożytku publicznego,
 • wysokości składek dla członków.

Rok 2005:

 • zaopiniowania inicjatywy WSNHiD pod hasłem: "Jak najlepiej promować Poznań i Wielkopolskę",
 • propozycji upamiętnienia wybitnego uczonego F. Raszei w różnych formach (m. in. poprzez opracowanie monografii, nadania części ulicy 28 czerwca 1956 roku jego imienia oraz skomponowanie kantaty),
 • wykreślenia ze składu członkowskiego TMMP "martwych dusz",
 • kwestii lokalowych Towarzystwa,
 • spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta poświęconego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Mieście Poznaniu,
 • realizacji Traktu Królewsko -Cesarskiego w Poznaniu,
 • ustanowienia Dnia Rodziny na dzień 18 czerwca 2005 roku z okazji powstania Szkoły Łejerów,
 • spotkania z Prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym na temat porządku urbanistycznego i architektonicznego w Poznaniu,
 • powołania Komitetu Odbudowy Kopca Wolności (wiceprzewodniczący Stefan Anioła),
 • prowadzenia rozmów na temat fortyfikacji Miasta Poznania
  z Towarzystwem Fortyfikacji Miasta Poznania,
 • wsparcia Biblioteki Ekologicznej w kwestii starań o otrzymanie środków finansowych.

Rok 2006:

 • realizacji Traktu Królewsko -Cesarskiego w Poznaniu,
 • ustosunkowania się Towarzystwa en bloc do założeń Studium Zagospodarowania Przestrzennego,
 • wsparcia Muzeum Bambrów Poznańskich w jego staraniach
  o dofinansowanie z Urzędu Miasta,
 • uczczenia pamięci Pani dr Wandy Błeńskiej -16 listopad 2006 r.,
 • włączenia się Towarzystwa do realizacji projektów rewitalizacji poznańskich zabytków,
 • wzięcia udziału w obchodach Poznańskiego Czerwca 1956,
 • uczczenia 88 rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 • przygotowania obchodów Jubileuszu 85 -lecia TMMP.

Rok 2007:

 • zgłoszenia przez Koło Młodzieżowe szopek bożonarodzeniowych
  do licytacji (wszystkie szopki zostały sprzedane, a uzyskane środki zostały przekazane Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy),
 • poparcia projektu odbudowy Zamku Królewskiego,
 • udziału w odsłonięciu Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego,
 • przekazania przez Panią mgr Bożenę Romańską maszyn Fundacji Barka.

Rok 2008:

 • kontynuowanie dotychczasowych kierunków pracy i rozwoju Towarzystwa.

V. Komisja Młodzieżowa TMMP

     Komisja Młodzieżowa TMMP pod przewodnictwem mgr Mariusza Polarczyka w okresie sprawozdawczym prowadziła ożywioną działalność, mającą na celu pozyskiwanie i aktywizowanie młodzieży poznańskich szkół. Zgodnie ze swą misją organizowała coroczne Konkursy tematyczne skierowane do dzieci i młodzieży Poznania, w których nierzadko udział brały również reprezentacje ze szkół spoza Poznania. Tematyka konkursowa przedstawia się następująco:> rok 2005 -"Poznań i Wielkopolska w Kronikach" <

> rok 2006 -"święci w Poznaniu i Wielkopolsce" <

> rok 2007 -"Poznań na pięciolinii" <

> rok 2008 -"450 -lecie Poczty Polskiej" <

Nadsyłane prace konkursowe oceniało jury w składzie:

 • mgr Mariusz Polarczyk -Przewodniczący
 • mgr Barbara Polarczyk
 • mgr Jędrzej Stefan Oksza Płaczkowski
 • mgr Jerzy Miler
 • mgr Krystyna Srokówna
 • mgr Mirosława Przedpełska
 • Krzysztof Gmerek.

Młodzież skupiona w Bractwie z sukcesem uczestniczyła w ogólnopolskich konkursach historycznych:


< w Olkuszu -"Dzieje srebrnego Grodu" -zdobywając III miejsce >

< w Cieszynie -"Dzieje śląska Cieszyńskiego i trzech kultur" -zdobywając II miejsce. >

    Od dnia 22. września 2007 roku w ramach działalności Komisji Młodzieżowej TMMP organizowane są Warsztaty Turystyczno -Krajoznawcze pod przewodnim hasłem: "Wiem coś więcej o Poznaniu".
Jest to autorski projekt Pana Krzysztofa Gmerka, od dnia 12 maja 2008 roku, Koordynatora Warsztatów.

    Komisja Młodzieżowa organizuje spotkania, warsztaty, wycieczki oraz rajdy, adresowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych Poznania i okolic.

    W ramach organizowanych spotkań, TMMP proponuje przybliżenie ciekawych, częstokroć mało znanych zabytków oraz miejsc, stanowiących
o uroku naszego Miasta.

    Jest to swego rodzaju podróż poprzez czas i przestrzeń, która przez ukazanie kilku ciekawostek, być może zaintryguje i dodatkowo zainspiruje uczniów do własnych poszukiwań i dociekań na temat dziejów Grodu Przemysła.

    Z cyklem tym powiązany jest Konkurs na najciekawszą pracę będącą relacją, wspomnieniem lub swego rodzaju impresją odnoszącą się do tematyki spotkań.

Dotychczas w Warsztatach udział wzięły dzieci i młodzież z następujących szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu -Opiekun: mgr Aleksandra Kędzierska
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu -Opiekunki: mgr Małgorzata Spaleniak oraz mgr Elżbiety Walentynowicz
 3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Poznaniu -Opiekun:
  mgr Dorota Makowska
 4. Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu -Opiekun:
  mgr Emilia Berus
 5. Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu -Opiekun: mgr Małgorzata Hypś -Wolińska
 6. Gimnazjum Nr 54 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu -Opiekun:
  mgr Maria Sadowska
 7. Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu -Opiekun:
  mgr Danuta Warguła
 8. IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu -Opiekun: mgr Kinga Jaszczak

Ponadto dotychczas w działaniach warsztatowych udział wzięli:

< Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra >

< mgr E. Smoczyk, Mgr B. Strach, mgr Krystyna Srokówna -PTTK >

< mgr Janusz Szymański -Kustosz Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 >

< dr Anna Weronika Brzezińska z Zakładu Etnologii Polski Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. >

Warsztaty prowadzone do tej pory odbywały się w następujących dniach i miejscach:

 1. 22 wrzesień 2007 r. -Rezerwat Meteoryt Morasko
 2. 29 wrzesień 2007 r. -Makieta Dawnego Poznania
 3. 13 październik 2007 r. -Katedra pod wezwaniem św. Piotra
  i Pawła
 4. 27 październik 2007 r. -Krypta Zasłużonych Wielkopolan przy Kościele św. Wojciecha oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
 5. 10 listopad 2007 r. -Stary Rynek oraz Pałac Działyńskich
 6. 1 grudzień 2007 r. -Kościół św. Małgorzaty oraz śródeckie okolice
 7. 15 grudzień 2007 roku -"Wigilia po poznańsku" w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania
 8. 15 marzec 2008 r. -Palmiarnia
 9. 12 kwiecień 2008 r. -Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu
 10. 14 kwiecień 2008 r. -Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
 11. 26 kwiecień 2008 r. -Muzeum Powstania Poznańskiego -Czerwiec 1956
 12. 17 maj 2008 r. -Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno
  -Spożywczego w Szreniawie
 13. 31 maj 2008 r. -Pracownia Muzeum J. I. Kraszewskiego
 14. 7 czerwiec 2008 r. -Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego
 15. 15 czerwiec 2008 r. -Ratusz.

    Z Warsztatami powiązany jest Konkurs, stanowiący zwieńczenie spotkań. Uczestnicy Warsztatów mogą nań przygotowywać prace konkursowe, wykonywane w najrozmaitszych technikach. Laureaci Konkursu nagradzani są nagrodami książkowymi.

    Warsztaty Turystyczno -Krajoznawcze cieszą się sporym zainteresowaniem. Są oceniane niezwykle pozytywnie, zarówno przez uczestniczącą w nich młodzież szkolną, jak i przez jej opiekunów -nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Miasta Poznania.

    Szczegółowe relacje z poszczególnych spotkań warsztatowych zamieszczane są na stronie TMMP.

    Całością przedsięwzięć koordynuje Krzysztof Gmerek -Koordynator Warsztatów Edukacyjnych TMMP.

VI. Klub Sześciu Kontynentów

    Ważnym wymiarem działalności TMMP jest działalność w jego ramach Klubu 6 Kontynentów, kierowanego od lat przez Panią mgr Krystynę Srokównę. Klub ten organizuje liczne spotkania dla swoich członków oraz szeroko dostępne przechadzki po Poznaniu, wycieczki i prelekcje o różnorodnej tematyce.

Stan członkowski Klubu przedstawia się następująco:

> rok 2004 -64 członków, <

> rok 2005 -72 członków, <

> rok 2006 -65 członków, <

> rok 2007 -61 członków. <

    Klub ów w okresie sprawozdawczym zorganizował łącznie 124 spotkania, w tym 3 pikniki i cztery spotkania opłatkowe. Tematyka wygłaszanych w ramach Klubu prelekcji jest nader szeroka i obejmuje zagadnienia związane tak z historią i geografią Polski, jak i Europy i świata.

VII. Wykłady akademickie i prelekcje doktora Rezlera

    Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania organizowało również tradycyjne wykłady i prelekcje, tyczące dziejów i teraźniejszości Miasta i regionu. Prelegentami są znani poznańscy naukowcy. Patronat nad wykładami akademickimi sprawuje prof. Andrzej Wyrwa z Wydziału Historycznego UAM. Wykłady i prelekcje wygłaszane są w Małej Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania.

Osobną ścieżkę prelekcyjną Prowadzi dr Marek Rezler.

Tematyka tychże w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

> rok 2005 -"Ludzie, czas i wydarzenia" <

> rok 2006 -"Poznań stolicą Piastów" <

> rok 2007 -"Z Przemysłów Wzgórza" <

> rok 2008 -"Portrety pamięci" <

Wykłady oraz prelekcje gromadziły liczne audytorium i od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród Poznańczyków.

VIII. Jubileusz 85 -lecia TMMP

    W dniu 3 stycznia 2008 roku miała miejsce w Sali Białej Urzędu Miasta jubileuszowa uroczystość 85 -lecia naszego Towarzystwa. To niezwykle podniosłe i wzruszające spotkanie Uświetnili swym udziałem Pan Prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz.

    Uroczystość zapoczątkowało wykonanie okolicznościowej pieśni przez Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki.

    Następnie głos Zabrała Pani Senator, Prezes TMMP Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka, która w brewilokwentny sposób Przedstawiła dzieje oraz idee przyświecające Towarzystwu. Po Niej głos Zabrał Pan Ryszard Grobelny, który gratulując Członkom skupionym w Towarzystwie tego pięknego Jubileuszu, Życzył dalszych sukcesów, permanentnego rozwoju oraz tego, by Towarzystwo stało się platformą artykulacji opinii i pomysłów dla tych wszystkich, którym bliski jest los Naszego Miasta. Po wystąpieniu Pana Prezydenta nastąpiło wręczenie Dyplomów i Medali osobom, które w szczególny sposób Położyły zasługi dla Towarzystwa. Po wręczeniu tychże, poproszono o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Grzegorza Ganowicza, który również gratulując Towarzystwu osiągnięć, Życzył mu dalszych sukcesów.

    Barwny element Jubileuszu stanowił mini -recital w wykonaniu Kapeli "Plewiszczoki". Wartę Honorową zaciągnęli Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii "Wiarus". Spotkanie zakończyła część mniej oficjalna -okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez Władze Miasta. Całość Prowadził Członek Zarządu TMMP, Pan Kazimierz Miler. Dokumentację fotograficzną Przygotował Członek TMMP, Pan Przemysław Loba. Spotkanie przebiegało w podniosłej, acz niezwykle sympatycznej atmosferze, stając się okazją do spotkania i rozmowy osób, dla których pomyślność Poznania stanowi od zawsze jedno z ich imponderabiliów.

    Z okazji Jubileuszu na ręce Pani Prezes TMMP życzenia oraz gratulacje Przesłali m. in.: Pan Jarosław Lange, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", Dyrektor Archiwum Państwowego
w Poznaniu, Pan Henryk Krystek oraz Prezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Pan Andrzej Kaszubkiewicz.

IX. Powstanie serwisu internetowego TMMP

    W okresie objętym sprawozdaniem Towarzystwo zyskało swój własny serwis internetowy.

    Dnia 11 listopada 2007 roku została uruchomiona strona www TMMP,
na której są umieszczane najważniejsze dane teleadresowe, informacje o historii Towarzystwa, terminy i tematyka wykładów i prelekcji, bieżące informacje organizacyjne, galeria zdjęć i wiele innych kwestii związanych z istnieniem i funkcjonowaniem Towarzystwa, a także kontakt mailowy.

     Autorem i administratorem serwisu jest Pan Krzysztof Gmerek.

X. Działalność wydawnicza

    W okresie sprawozdawczym nasze Towarzystwo może się poszczycić również działalnością na niwie wydawniczej. Byliśmy wydawcami lub współwydawcami takich publikacji, jak:

 • biografia Karola Libelta,
 • biografia Cyryla Ratajskiego,
 • Filatelista Polski -łącznie ukazało się 5 numerów,
 • II Tom wydawnictwa: Dwory Wielkopolski -"Miasto Poznań",
 • okolicznościowy znaczek wydany z okazji 450 -lecia Poczty Polskiej,
 • "Pieśń nieśmiertelna -w dwieście dziesiątą rocznicę powstania, w osiemdziesięciolecie ustanowienia polskiego hymnu państwowego" -uroczysta promocja Albumu -4 marzec 2008 roku -Sala Biała Urzędu Miasta Poznania.

XI. Współpraca

    W omawianym okresie Towarzystwo nasze współpracowało z wieloma szacownymi osobami i organizacjami, za których życzliwość i pomoc
w stosunku do nas serdecznie, przy tej okazji, pragniemy podziękować.

Wśród nich znalazły się Instytucje:


> Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu (en bloc)
> Kapela Zza Winkla (en bloc)
> Kronika Miasta Poznania (en bloc)
> Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (en bloc)
> Szkoła Łejery (en bloc)
> Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania (en bloc)

Sprawozdanie sporządził: Członek Zarządu TMMP Krzysztof Gmerek

Współpraca: mgr Bożena Romańska -Sekretarz Zarządu TMMP

mgr Barbara Polarczyk -Kierownik Biura TMMP

mgr Mariusz Polarczyk -Przewodniczący Komisji Młodzieżowej TMMP
Zdjęcia

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB